domenica 23 agosto 2009

Aggiornamento al 21 agosto 2009


Asset valuta tendenza pendenza tendenza pendenza valoremedio medio breve breveperiodo periodo periodo periodo
1. Ftse EPRA/NAREIT Global USD POS POS POS NEU 1488.92
1. S&P500 USD POS NEU POS NEU 1026.13
1. EuroStoxx EUR POS NEU POS NEU 254.79
4. Euro Government Bond 30yr EUR POS POS POS POS 177.1318
4. Eur/USD N/A POS POS POS NEG 1.4331
6. CRB USD POS NEU POS NEG 259.245

Nessun commento: